Általános szerződési feltételek

Ön itt van:

A webáruházban kizárólag Magyarországról lehet vásárolni. Küldöldről a horgolásminták az ETSY boltomban érhetők el.

Bevezető rendelkezések

Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a www.bunnymoonhu.com weboldalon, az ahhoz kapcsolódó webáruházban (Boltban).

Vásárlás előtt olvassal el gondosan az Általános szerződési feltételeket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Vállalkozásom Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben webshopom használatával, a vásárlás folyamatával, termékeimmel vagy Általános szerződési feltételekkel kapcsolatos kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a Vállalkozásommal az alábbi elérhetőségeimen:

A vásárló szerződéses partnere (Vállalkozásom adatai):

Név: Novák-Szabó Rebeka e.v.

Székhely: 7634 Pécs, Park u. 8.

Postacíme: 7634 Pécs, Park u. 8.

Adószáma: 56542903-1-22

Nyilvántartási szám: 55199289

Bankszámlaszám:

Képviselő neve: Novák-Szabó Rebeka

Honlap címe: www.bunnymoonhu.com

E-mail cím: bunnymoon.hu@gamil.com

A tárhelyszolgáltató neve, címe, elérhetősége: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.; Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.; Telefonszáma: +36 1 789 2 789; Weboldal: https://tarhely.eu/

Fogalmak

Digitális termék: olyan termék, mely digitális formátumban készül el, és valamilyen céleszközre van szükség ahhoz, hogy használni lehessen. Egy digitális termék általában letölthető, vagy használható felhőszolgáltatásként is. Digitális termék lehet például egy digitális fénykép, egy táblázat, egy videó, egy program vagy egy webhely is. Jelen webáruház esetében horgolásminta PDF, azonnal letölthető formátumban.

Eladó: www.bunnymoonhu.com oldal tulajdonosa és üzemeltetője, az ÁSZF 2. pontjában szereplő vállalkozás (továbbiakban: Eladó)

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező digitális termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a Felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes digitális termék vagy fizikai termék

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webáruház: webáruház, melyen a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó jogszabályok

1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja a Vállalkozás Általános Szerződési Feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

A jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben foglaltak – így a megrendelésre vonatkozó feltételek is -, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag az Eladó Weboldalán, a www.bunnymoonhu.com-n keresztül történő vásárlás esetén érvényesek.

Az ÁSZF 2. pontjában megnevezett Eladó jogosult a jelen ÁFSZ-et és annak mellékleteit bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt – ár érvényes és kerül felszámításra. 

Ezen ÁSZF és mellékletei a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

Jelen ÁFSZ. egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

    • Pécs Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., 72/533-800)
    • Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2., (72)795-398)
    • Baranya Megyei Békéltető Testület (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., +3672-507-154, info@baranyabekeltetes.hu) 

Szerződés nyelve és formája

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

Webáruházban szereplő árak

Az árak forintban értendők. Az Eladó vállalkozása alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Az árváltoztatás jogát az Eladó fenntartja.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Fogyasztó a terméket illetőleg, az Eladó tevékenységét illető kifogásait az ÁSZF 2. pontjában megadott, Vállalkozóhoz tartozó elérhetőségeken tudja megtenni.

 A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti az Eladó vállalkozásával kapcsolatos panaszát. A panasz vonatkozhat az Eladó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt az Eladó haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén az Eladó az álláspontját köteles megindokolni. Az Eladó köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén is.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

     • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
     • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
     • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
     • Eladó nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
     • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
     • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
     • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén – az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válasza másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.
     • az Eladó a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az Eladó a Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha az Eladó és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó.

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás: A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás: A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás: Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panasza elutasításra kerül. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján az Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha az Eladó székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, az Eladónak együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget az Eladó, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege:

     • kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 
     • 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a Békéltető Testületi eljárást megindító kérelemnek:

     • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
     • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
     • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
     • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
     • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
     • Testület döntésére irányuló indítványt
     • Fogyasztó aláírását
     • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu.

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72 507-154
Fax: 06-72 507-152
E-mail cím: abeck@pbkik.hu, mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523
Fax: 06-76 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp.
Telefonszám: 06-66 324-976
Fax: 06-66 324-976
E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870
Fax: 06-46 501-099
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1 488-2131
Fax: 06-1 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62 554-250/118
Fax: 06-62 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22 510-310
Fax: 06-22 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96 520-217
Fax: 06-96 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52 500-710
Fax: 06-52 500-720
E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36 429-612
Fax: 06-36 323-615
E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570
Fax: 06-56 510-628
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34 513-027
Fax: 06-34 316-259
E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32 520-860
Fax: 06-32 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.
Telefonszám: 06-1 269-0703
Fax: 06-1 474-7921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82 501-026
Fax: 06-82 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42 311-544
Fax: 06-42 311-750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u.23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74 411-661
Fax: 06-74 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér
Telefonszám: 06-94 312-356
Fax: 06-94 316-936
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.földszint 116.
Telefonszám: 06-88 429-008
Fax: 06-88 412-150
E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u.
Telefonszám: 06-92 550-513
Fax: 06-92 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

Weboldal szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy az Eladó weboldaláról, valamint adatbázisából történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Novák-Szabó Rebeka ev.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Amennyiben a fentiekben említett felületek képi és/vagy szöveges tartalmak írásos engedély nélkül kerülnek felhasználásra, úgy a jogtalan felhasználó a tartalom használatáért köteles fizetni. A díjfizetés a felhasználás (megjelenés) első napjától számítandó! Összegszerűen 20.000.- ft/nap fizetendő.

A jogtulajdonos: Novák-Szabó Rebeka ev.

Adatvédelem

Az Eladó ezúton tájékoztatja vásárlóit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A vásárlók adatait harmadik félnek nem adja át, adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően jár el.

Vásárlóknak a megrendelés folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). Az Eladó kizárólag olyan adatot kér a megrendelés során, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.

A megrendeléskor, hírlevélre való feliratkozáskor esetén megadott adatokat az Eladó a saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti, illetve azokat marketing és promóciós célokra felhasználhatja. A vásárló a személyes adatainak önkéntes közlésével hozzájárul ahhoz, hogy adataikat az Eladó – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben kezelje, feldolgozza, tárolja. Az adatokhoz kizárólag az Eladó munkatársai férhetnek hozzá, az adatokat a 3. félnek a társaság nem adja ki.

Az adatkezelés visszavonásig érvényes. A hírlevélről való leiratkozás a hírlevél alján  elhelyezett „leiratkozás“- ra kattintva, az bunnymoon.hu@gmail.com e-mail címre történő lemondó levél küldésével, vagy postai úton az Eladó székhelyére továbbított levéllel egyaránt lehetséges.

A vásárló az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

Jogszerűtlen adatkezelés esetén az adatkezelés ellen tiltakozhat, bírósághoz, illetve adatvédelmi biztoshoz fordulhat jogorvoslatért.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Az Eladó válllalkozásának a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése: A szerverek, melyek az Eladó weboldalán megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan menti, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek az Eladó weboldalán megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tárolja, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használ, mely processzorba van építve.

Termékek tulajdonságai: Az Eladó weboldalán az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért: A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítja ki az Eladó a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesíti a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy az Eladó vállalkozása jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Az Eladó a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Eljárás hibás ár esetén: az Eladó kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

     • 0 Ft
     • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 10.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 5.000 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 8.000 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, az Eladó tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól (kivéve digitális termék esetén). Digitális termék esetén a Felek megegyeznek a hibás áron történő vásárlásról.

Webáruház használata

Az Eladó által működtetett webáruház (értsd: Bolt menüpont) a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Az Eladó weboldalán Ön a menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban szereplő termékek. A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére kattintva találja. Webáruházban kulcsszó alapján történő keresésre is van lehetőség. Akciós termékeinknél feltüntetésre kerül az akció szó.

Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám beállításával, ezt követően) a kosár gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket. Digitális termék esetében nem lehet darabszámot megadni, mivel a termék esetében az nem értelmezhető. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik.

Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megrendelni, a Megrendelés gombra történő kattintással van lehetősége a rendelés leadására. Az oldalon van lehetőség regisztrációra, ebben az esetben az oldalon a fiókjába belépve adja le megrendelését. Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név, cím, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, jelszó. A regisztráció sikerességét e-mailben megerősíti az Eladó vállalkozása.

A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért, köteles az Eladó tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küld a rendszer egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre.

A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket.

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze az Eladó felé.

A weboldalon található tájékoztatás nem minősül az Eladó részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Az Eladó vállalkozás Webáruházában Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

A webáruházban kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség, melyet a Barion rendszerén keresztül tehet meg. A megrendelés akkor fejeződik be, amikor a termék kifizetésre kerül. A kifizetés jóváhagyását követően a rendszer automatikus üzenetet küld a megrendelés létrejöttéről, mely tartalmazza a megrendeléssel összefüggő számlát és a megrendelt, letölthető digitális terméket is. Ezzel az e-maillel az Eladó visszaigazolja az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés a Felek között. Amennyiben a megrendelés véglegesítését követően nem kap visszaigazolást megrendeléséről (és korábban ellenőrizte e-mail fiókjának minden mappáját beleértve a Spam és egyéb lehetséges almappákat pl. Promóciók) pár órán belül (maximum 24 óra), abban az esetben haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az Eladóval.

A BARION fizetésmódról bővebben információt a Barion oldalán találhat: https://www.barion.com/hu/. A webáruházban kizárólag bankkártyával, a Barion biztonságos fizetési rendszerén keresztül lehet fizetni.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Jogfenntartás és kikötés: az Eladó visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a vételár sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a vételár kiegészítésére.

Fizikai terméket az Eladó webáruházában nem lehet vásárolni.

A vásárlás és regisztráció menetéről részletesen a Vásárlási feltételek menüpontban tájékozódhat.

Külföldi értékesítés

A webáruházban nincs lehetőség külföldi címmel/székhellyel vásárolni. A webáruházban található digitális termékek esetén az Eladó tulajdonában lévő külföldre értékesítő közvetített szolgáltatást folytató cégen keresztül bonyolítja le a külföldre történő digitális termékek eladását.

Az Eladó birtokában lévő közvetített szolgáltatást adó, digitális terméket értékesítő webáruházat itt találhatja meg: https://www.etsy.com/shop/bunnymoonHU

A közvetített szolgáltatást nyújtó webáruházban feltüntetett árak nem egyeznek meg az Eladó által, jelen szerződés alapját képző webáruház áraival. A közvetített szolgáltató oldalán megjelölt nettó árakba beépítésre került: a termék díja, a szolgáltató által kivetett költségek. A digitális terméket közvetítő szolgáltató a vásárló mindenkori lakhelyének megfelelő általános forgalmi adóval terheli a terméket.

Értékelések, hozzászólások, kérdések és válaszok írása

A Megrendelést követő 30 nap elteltével a Vásárlótól az Eladó az általa megvásárolt Termék értékelését kérheti, a részére a Saját fiókjában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Ezen értékeléssel a Vásárló elősegíti más Ügyfelek/Felhasználók megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes, az Eladó nem vállal kötelezettséget a leadott értékelések mindenkori elemzéséért és megjelenítésért.

Az Értékelések, Hozzászólások az egyes termékek alatt, kérdések és válaszok feltöltése az GYIK (Gyakran ismételt kérdések) menüpontban történik. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek és a termék tulajdonságaival vagy használatával kapcsolatosak.

Az Értékelés/Hozzászólás feltöltésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva, moderálva vagy lefordítva a webshop üzemeltetője felhasználja promóciós és/vagy bármely egyéb célra.

Az Értékelés/Hozzászólás feltöltésével a Felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és az Értékelés/Hozzászólás megírásakor ezeket betartja:

     • a Felhasználó kizárólag a Termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;
     • az Értékelés/Hozzászólás megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt;
     • tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;
     • a Felhasználó köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni Értékelését/Hozzászólását;
     • a Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;
     • az Értékelésekben/Hozzászólásokban tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;
     • az Értékelés/Hozzászólás a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható. Erre a célra az Eladó külön, dedikált ügyfélkapcsolatot tart fent, amelynek elérhetőségei megtalálhatóak az Eladó weboldalának Kapcsolat menüpontja alatt. A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy egészben törölni.

Az Értékeléshez a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló egy, az adott Termékkel kapcsolatos Minősítést is hozzárendelhet. Az Értékelések a hozzájuk tartozó Minősítésekkel együtt befolyásolhatják a Termék általános megítélését. A Minősítés szubjektív értékelés, amely során a Vásárló számokban (egytől ötig jelölhető csillagokkal) fejezheti ki a Termékkel kapcsolatos véleményét. A Minősítés zárójelben található a Termék megnevezése alatt.

Azon Felhasználók, akik képeket is feltöltenek az Értékelésükkel együtt, az alábbiakat kötelesek betartani:

     • a feltöltött fájloknak azon Termékkel kapcsolatos képet kell tartalmazniuk, amelyekről az értékelést írták;
     • a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris / sértő üzenetet, vagy olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy/csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás orientáció vagy politikai preferencia okán;
     • a feltöltött kép nem sértheti mások személyiségi jogait és szerzői jogait;
     • a kép nem tartalmazhat olyan elérhetőséget, megjelölést, amely kapcsolatba hozható az Eladó tevékenységével megegyező weboldalakkal, vállalkozásokkal. A fenti szabályrendszer megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó képeit részben vagy egészben törölni.

Az Értékelésekkel és Hozzászólásokkal kapcsolatban felmerülő bármely panasz, kifogás a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségek bármelyikén jelezhető az Eladó felé. Eladó fenntartja a jogot, hogy a kifogásolt Értékelést és Hozzászólást törölje, valamint felfüggessze az érintett Felhasználó jogát az Értékelések/Hozzászólások feltöltésére vonatkozóan.

Fogyasztók elállási joga

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról.

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

Digitális termék vásárlása esetén kifizetés és a termék e-mailben való elküldése után, nem áll módunkban visszafizetni az termék árát, semmilyen formában, hiszen a termék digitális, így visszaküldésre nem alkalmas. A horgolásminta digitális terméknek minősül.

Elállási jog a esetekben nem gyakorolható: felhívom figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

     • Alkoholtartalmú ital esetén, melynek valós értéke nem befolyásolható, piaci áringadozásoktól függ és amely áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor megállapodtak, de a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor Eladó által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges pénzpiaci áringadozástól függő termék vagy szolgáltatás esetén
     • Hírlap, folyóirat, időszaki lap esetén, az előfizetéses szerződések kivételével
     • Jellegénél fogva átadás után elválaszthatatlanul más termékkel vegyülő termék esetén
     • Lakáscélú szolgáltatás kivételével, szállásnyújtásra irányuló szerződés, személygépjármű-kölcsönzés, fuvarozás, étkeztetés, szabadidős tevékenységhez kötődő szolgáltatásra irányuló szerződés esetén, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot/határidőt szabtak meg
     • Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, számítógépes szoftver adásvétele esetén, ha az átadás után a Fogyasztó a csomagolást felbontotta
     • Nem előre gyártott termék esetén, amit a Fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére gyártottak, illetve olyan termék esetén, amit a Fogyasztó személyére szabtak
     • Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha Eladó a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott, hogy tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát
     • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetén
     • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetén
     • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítése után, ha Eladó a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti
     • Vállalkozási szerződés esetén, melyben Eladó a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási/karbantartási munkák elvégzése céljából
     • Zárt csomagolású termék esetén, mely egészségvédelmi vagy higiéniai okok miatt az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja, amennyiben élhet az elállási jogával.

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége: Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

Eladó kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén: Amennyiben a Fogyasztó a termék megvásárlása során élhet elállási jogával az Eladó köteles a terméket visszavenni, a vételárat visszafizetni. Eladó visszatérítési kötelezettsége nem érvényes a digitális termékeknél. Az azonnal letölthető termékeknél azonnal teljesül a PDF minta átadása, így tévesztés, rossz minta vásárlás esetén sem áll módunkban a pénzt visszafizetni, mert a termék már a vevő tulajdonába került.

Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

     • Termék visszaszolgáltatása: Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Eladó által a termék átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
     • Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése: A vonatkozó 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a következőket írja: “A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát (…) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”